18 C
Warszawa
niedziela, 25 września, 2022

Państwo

Must read

Pojęcie państwa nie zawsze jest używane w sposób jednoznaczny. Najczęściej jednak państwo pojmowane jest dosyć szeroko i oznacza złożoną, zróżnicowaną wewnętrznie, wieloszczeblową strukturę administracyjną społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponującą władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

      Na co dzień posługujemy się zwykle bardziej potocznym określeniem państwa, mając na myśli centralne oraz lokalne instytucje i urzędy publiczne, których działalność związana jest z funkcjonowaniem danego systemu społeczno-gospodarczego.

     Państwo pełni różne funkcje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wśród najważniejszych ekonomicznych funkcji państwa wymienić należy:

 • Tworzenie ładu instytucjonalnego i prawnego,
  • Funkcje alokacyjną,
  • Funkcję stabilizacyjną
  • Funkcje redystrybucyjną

      Funkcja państwa polegająca na tworzeniu i zapewnienie funkcjonowania odpowiedniego ładu instytucjonalno-prawnego należy do najważniejszych, niekwestionowanych funkcji współczesnego państwa. Jest to funkcja długookresowa, polegająca nie na bieżących interwencjach, lecz przede wszystkim na ustanowieniu stosunkowo trwałych stabilnych instytucji i „reguł gry”. Chodzi tu głównie o tworzenie norm prawnych oraz instytucji chroniących własność prywatną i prawa poszczególnych jednostek, ale także prawa większych zbiorowości i społeczeństwa jako całości, organizowanie sprawnego systemu obiegi informacji ekonomicznej, ustanawianie zasad funkcjonowania instytucji obsługujących rynek (takich jak giełdy i inne instytucje finansowe), zasad prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia i likwidowania przedsiębiorstw.

     Funkcja alokacyjna polega na integracji państwa w alokację zasobów w celu uzyskania struktury produkcji lub innych wielkości ekonomicznych odbiegających od tych, które zapewniły mechanizm rynkowy, ale równocześnie uważanych za społecznie pożądane. Realizując funkcję alokacyjną, państwo bierze na siebie obowiązek dostarczania określonej podaży dóbr publicznych, przyznaje dotacje, nakłada podatki, określa reguły polityki przemysłowej, stymuluje rozwój postępu technicznego itp.

      Stabilizacyjna funkcja państwa polega na podejmowaniu przez państwo działań stabilizujących gospodarkę, między innymi przez realizację takich celów, jak:   

 • osiąganie i utrzymywanie w dłuższym okresie wysokiego tempa wzrostu  

gospodarczego,

 • wygenerowanie lub przynajmniej ograniczenie do minimum inflacji i  

bezrobocia

 • zmieszanie amplitudy wahań poziomu aktywności gospodarczej (wahań  

koniunkturalnych)

 • możliwie najlepsze wykorzystywanie rzeczowych czynników produkcji

 Są to najważniejsze cele makroekonomicznej polityki państwa.       Redystrybucyjna funkcja państwa polega przede wszystkim na działaniach zmierzających do niwelowania zbyt dużych, nie akceptowanych społecznie różnic dochodowych i majątkowych oraz pomocy ludziom starym, upośledzonym i chorym, którzy nie są w stanie pomóc sobie sami. Gospodarka rynkowa niejako z natury rzeczy prowadzi do dużych różnic dochodowy ( a w efekcie także majątkowych), premiując wyższymi dochodami jednostki bardziej przedsiębiorcze i bardziej sprawne. Niwelując różnice dochodowe, państwo oddziałuje jednocześnie na strukturę konsumpcji oraz dostęp do preferowanych społecznie produktów i usług w takich dziedzinach życia jak: kultura, oświata, szkolnictwo wyższe, mieszkalnictwo czy służba zdrowia. Wzrost znaczenia opiekuńczych funkcji państwa jest związany, z jednej strony, z poziomem rozwoju gospodarczego i aspiracji ludzi w krajach stosunkowo zamożnych, a z drugiej – z osłabieniem solidarności społecznej i więzi rodzinnych, upowszechnieniem się egoizmu i obojętności wobec ludzi zagrożonych ekonomicznie i potrzebujących pomoc.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article